اخبار:
اخبار:

پیام مستقیم به مدیرعامل


rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 zanan

اطلاعیه

 farakhan monaghesegaran

نمایش تعداد 
فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي به شماره 99/588 مربوط به خدمات بازرسي و حفاظت فني در ستاد و مناطق عملياتي
فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي به شماره 99/587 تعميرات واحد بهره برداري قديم دهلران و واحد بهره برداري و نمكزدايي دهلران
فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي به شماره99ك/99 خريد ماده بازدارنده خوردگي جهت منطقه عملياتي تنگ بيجار
فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي به شماره 99/582 خدمات تأمين تيم هاي تعميرات اضطراري خطوط لوله نفت و تسهيلات سرچاهي و تاسيسات برق در مناطق عملياتي
فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 99/581 خدمات تأمين خودروهاي استيجاري سبك، نيمه‌سنگين و سنگين منطقه عملياتي نفت‌شهر و تنگ‌بيجار
فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه عمومي يك مرحله¬اي به شماره 99/580 مربوط به خدمات تأمين خودروهاي استيجاري سبك در ستاد كرمانشاه و منطقه عملياتي چشمه‌خوش، دهلران و سركان
مناقصه شماره 98/578 موضوع خريد لوله )منطقه نفت شهر)
مناقصه شماره 98/577 موضوع خريد لوله (منطقه تنگ بيجار و نفت شهر)
مناقصه شماره 98/573 (تجديد مناقصه 98/559) موضوع خريد اتصالات (منطقه تنگ بيجار)
خدمات تأمين تيم‌هاي تعميرات اضطراري خطوط لوله نفت و تسهيلات سرچاهي و تأسيسات برق در مناطق عملياتي
فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله‌اي با ارزيابي كيفي به شماره 98/574 تجهيز كاميون آتش‌نشاني رنو كراكس شركتي 001-2426
فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 98/570 خدمات حراست و نگهباني از تأسيسات و اماكن شركت بهره‌برداري نفت وگاز غرب در منطقه عملياتي دهلران/سركان/آبدانان
فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 98/569 خدمات حراست و نگهباني از تأسيسات و اماكن شركت بهره‌برداري نفت وگاز غرب در منطقه عملياتي چشمه‌خوش شماره فراخوان 2098091863000004
فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 98/568 خدمات حراست و نگهباني از تأسيسات و اماكن شركت بهره‌برداري نفت وگاز غرب در منطقه عملياتي كرمانشاه/نفت‌شهر و تنگ‌بيجار شماره فراخوان 2098091863000005
فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 98/566 مربوط به خدمات بازرسي و حفاظت فني در ستاد و مناطق عملياتي
مزايده عمومي يك مرحله اي شماره 1ك/4ت/97 (تجديد مزايده شماره 1ك/3ت/97) مربوط به فروش اسلج و مواد زائد نفتي
مناقصه تعمير و بازسازي شيرگاه‌هاي خطوط لوله جرياني "6 و "8 ميدان سركان و ايمن‌سازي آنها با نصب L.B.V به شماره 98/560
مناقصه خدمات حراست و نگهباني از تأسيسات و اماكن شركت بهره‌برداري نفت وگاز غرب در منطقه عملياتي دهلران/سركان و آبدانان 98/570
مناقصه خدمات حراست و نگهباني از تأسيسات و اماكن شركت بهره‌برداري نفت وگاز غرب در منطقه عملياتي چشمه‌خوش98/569
مناقصه خدمات حراست و نگهباني از تأسيسات و اماكن شركت بهره‌برداري نفت وگاز غرب در منطقه عملياتي كرمانشاه/نفت‌شهر و تنگ‌بيجار 98/568
مناقصه شماره 98/567 (تجديد مناقصه 98/542) موضوع خريد شيرآلات (منطقه تنگ بيجار)
مناقصه خدمات بازرسي و حفاظت فني در ستاد و مناطق عملياتي با شماره 98/566
مناقصه تعمير و بازسازي خط "16 انتقال نفت دهلران به چشمه خوش و ایمن‌سازی آن با نصب L.B.V در محل تقاطع با رودخانه به شماره 98/557
مزايده عمومي يك مرحله¬اي شماره 1ك/4ت/97 (تجديد مزايده شماره 1ك/3ت/97) مربوط به فروش اسلج و مواد زائد نفتي
مناقصه: خدمات تهيه و طبخ غذا و خدمات اتاقداري در منطقه عملياتي سركان/ ماله‌كوه با شماره 98/565
مناقصه: خدمات تأمين خودروهاي استيجاري سنگين و نيمه سنگين در منطقه عملياتي چشمه‌خوش/دهلران/سركان با شماره 98/563
مناقصه پروژه تهيه و تعويض آب‌بند سقف و تعمير مخزن ذخيره سقف شناور واحد نمكزدايي چشمه‌خوش (OFF SPEC) به صورت PC به شماره مناقصه 98/562
مناقصه پروژه تعمیر، بازسازی، نصب و شمع‌كوبي ساپورت جهت خطوط لوله جرياني چاه‌هاي میادین دانان، آبان، پايدار غرب، پايدار شرق، دالپري و سرکان به شماره مناقصه 98/561
مناقصه تعمير و بازسازي شيرگاههاي خطوط لوله جرياني "6 و "8 ميدان سركان و ايمن‌سازي آنها با نصب L.B.V به شماره 98/560
مناقصه خدمات تهيه و طبخ غذا و خدمات اتاقداري در منطقه چشمه‌خوش با شماره مناقصه 98/556
مناقصه تعمير و بازسازي خط "16 انتقال نفت دهلران به چشمه‌خوش و ایمن‌سازی آن با نصب L.B.V در محل تقاطع با رودخانه به شماره 98/557
مناقصه: شماره 98/559 (تجديد مناقصه 98/535) موضوع خريد اتصالات (منطقه تنگ بيجار)
مناقصه پروژه حفاظت و نگهداري فضاي سبز در مناطق عملياتي با شماره 98/558
مناقصه پروژه تعمير و مرمت R.O.W خطوط لوله 8 اينچ گاز شيرين و 6 اينچ ميعانات گازي و 18 اينچ گاز ترش تنگ بيجار به شماره 98/539
مناقصه پروژه ایمن سازی مسیر سایت TCF تنگ بیجار به گنجوان به شماره 98/531
مناقصه پروژه تعمير و مرمت مسير آسيب ديده خطوط لوله جرياني نفت شهر به شماره 98/554
تعمير، بازسازي و تجهيز كاميون آتش نشاني رنو كراكس شركتي 001-2426 منطقه چشمه خوش با شماره مناقصه 98/549
مناقصه عمومي دو مرحله‌اي شماره 98/550 (تجديد مناقصه 102ك/97) مربوط به خريد رنگ و پوشش تأسيسات گازي.
مناقصه شماره98/555(تجديد مناقصه 98/541) با موضوع خريد LINE PIPE
مناقصه شماره 98/553 (مناقصه 98/536) موضوع خريد لوله (منطقه چشمه‌خوش)
مناقصه شماره 98/552 (تجديد مناقصه 98/530) موضوع خريد لوله انتقال نفت
مناقصه شماره 98/551 (تجديد مناقصه‌هاي 98/527و 97/509) با موضوع خريد لوله جهت استفاده در تأسيسات نفتي
مناقصه سرويس، تعمير و نگهداري پيشگيرانه و اقتضايي تأسيسات برق در مناطق عملياتي به شماره98/543
مناقصه: خدمات تهيه و طبخ غذا و خدمات اتاقداري در منطقه تنگ‌بيجار با شماره 98/545
مناقصه خدمات تهيه و طبخ غذا و خدمات اتاقداري در منطقه دهلران با شماره98/544
مناقصه شماره 98/542 (تجديد مناقصه 98/534) موضوع خريد شيرآلات (منطقه تنگ بيجار)
مناقصه خدمات اداري و عمومي در ستاد كرمانشاه، ساختمان اداري ايلام و مجتمع تندگويان و مناطق عملياتي نفت شهر/تنگ بيجار- چشمه‌خوش/ دهلران/ سركان با شماره 98/537
پروژه تعمیر، بازسازی، نصب و شمع‌كوبي ساپورت جهت خطوط لوله جرياني چاه‌هاي میادین دانان، آبان، پايدار غرب، پايدار شرق، دالپري و سرکان به شماره 98/538
مناقصه پروژه تعمير و مرمت مسير آسيب‌ديده خطوط لوله جرياني نفت‌شهر به شماره 98/540
مناقصه پروژه تعمير و مرمت R.O.W خطوط لوله 8 اينچ گاز شيرين و 6 اينچ ميعانات گازي و 18 اينچ گاز ترش تنگ‌بيجار به شماره 98/539
مزايده عمومي يك مرحله اي شماره 1ك/3ت/97 مربوط به فروش اسلج و مواد زائد نفتي
مناقصه شماره 541/98 (تجديد مناقصه 519/98) با موضوع خريد LINE PIPE
مناقصه شماره 534/98 موضوع خريد شيرآلات (منطقه تنگ بيجار)
مناقصه شماره 536/98 موضوع خريد لوله (منطقه چشمه خوش)
مناقصه شماره 535/98 موضوع خريد اتصالات (منطقه تنگ بيجار)
مناقصه خدمات هدايت، تعمير و نگهداري ماشين‌آلات متعلق به كارفرما در ستاد و مناطق عملياتي با شماره 533/98
مناقصه شماره 532/98 موضوع خريد دمولسيفاير (منطقه دهلران)
مناقصه پروژه ایمن‌سازی مسیر سایت TCF تنگ‌بیجار به گنجوان به شماره 531/98
مناقصه شماره 530/98 موضوع خريد لوله انتقال نفت
مناقصه شماره 529/98 موضوع خريد رله ديستنس
مناقصه شماره 526/98 (تجديد مناقصه 101/ت/97) با موضوع خريد قطعاتPLC برند SIEMENS
مناقصه شماره 528/98 تجديد مناقصه( 515/97) با موضوع خريد STEM PACKING & SEAT SEAL
مناقصه شماره 527/98 (تجديد مناقصه 509/97) با موضوع خريد لوله جهت استفاده در تأسيسات نفتي
تعمیرات اساسی سیستم پساب و فونداسیون تجهیزات واحد نمکزدایی چشمه‌خوش به صورت pc به شماره 525/98
مناقصه شماره 524/98 با موضوع خريد قطعات يدكي براي شيرهاي ايمني
مناقصه شماره 523/98 با موضوع خريد لوله نفت (تجديد مناقصه 95ك/ت/96)
مناقصه خدمات تهيه و طبخ غذا و خدمات اتاقداري در منطقه نفت‌شهر با شماره520/98
مناقصه شماره 519/98با موضوع خريد LINE PIPE
مناقصه خدمات تامين خودروهاي استيجاري سنگين و نيمه سنگين در منطقه عملياتي چشمه خوش/دهلران/سركان با شماره 518/98
آگهی خدمات تأمين خودروهاي استيجاري سبك در ستاد كرمانشاه و منطقه عملياتي چشمه خوش/دهلران/سركان با شماره 517/98
مناقصه خدمات تأمين خودروهاي استيجاري در منطقه عملياتي نفت شهر/ تنگ بيجار با شماره 516/98
آگهی شماره 512/97 با موضوع خريد لباس كار
آگهی شماره 509/97 با موضوع خريد لوله جهت استفاده در تأسيسات نفتي
مناقصه شماره 515/97 با موضوع خريد STEM PACKING & SEAT SEAL
مناقصه شماره 514/97 با موضوع خريد دستگاه تراش
مناقصه شماره 513/97 با موضوع خريد لوله جهت آبرساني
آگهی شماره 512/97 با موضوع خريد لباس كار
شماره 511/97 (تجديد مناقصه 96ك/ت/97) با موضوع تهيه متريال و ساخت يك دستگاه مخزن تحت فشار
شماره 509/97 با موضوع خريد لوله جهت استفاده در تأسيسات نفتي
پروژه خدمات پشتيباني از دكل هاي حفاري ميادين نفتي غرب در سه استان كرمانشاه، لرستان و ايلام به شماره 510/97
پروژه ایمن سازی مسیر سایت TCF تنگ بیجار به گنجوان به شماره 508/97
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 102ك/97 مربوط به خريد رنگ و پوشش تأسيسات گازي.
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 101ك/97 مربوط به خريد قطعاتPLC برند “SIEMENS”
مزايده عمومي يك مرحله¬اي شماره 1ك/2ت/97 مربوط به فروش اسلج و مواد زائد نفتي
خدمات حراست و نگهباني از تأسيسات و اماكن شركت بهره‌برداري نفت وگاز غرب در منطقه عملياتي كرمانشاه/ نفت‌شهر و تنگ‌بيجار 507/97
خدمات حراست و نگهباني از تأسيسات و اماكن شركت بهره‌برداري نفت وگاز غرب در منطقه عملياتي دهلران/ سركان و آبدانان 506/97
خدمات حراست و نگهباني از تأسيسات و اماكن شركت بهره‌برداري نفت و گاز غرب در منطقه عملياتي چشمه‌خوش 505/97
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 99ك/ت/97 مربوط به خريد قطعاتPLC برند “HIMA”
خدمات تأمين تيم¬هاي اضطراري خطوط لوله نفت و تسهيلات سرچاهي و تأسيسات برق در مناطق عملياتي با شماره 503/97
خدمات بازرسي و حفاظت فني در ستاد و مناطق عملياتي با شماره 502/97
مناقصه عمومي يك مرحله¬اي شماره 501/97 مربوط به خريد متانول
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 96ك/ت/97 مربوط به تهيه متريال و ساخت مخزن تحت فشار
اطلاعیه: آگهي فراخوان عمومي
مزايده عمومي يك مرحله¬اي شماره 1ك/ت/97 مربوط به فروش اسلج و مواد زائد نفتي
تجدید مناقصه- پروژه تعمير و مرمت ساختمانهاي مسكوني و اداري چشمه خوش و مهمانسراي دهلران با شماره 499/97
تجدید مناقصه- پروژه تعمير و نگهداشت ابنيه فني و صنعتي منطقه عملياتي نفت شهر و تنگ بيجار با شماره 498/97
خدمات تأمين غذا و اتاقداري در منطقه عملياتي سرکان با شماره 500/97
پروژه تعمير و مرمت ساختمانهاي مسكوني و اداري چشمه خوش و مهمانسراي دهلران با شماره 499/97
پروژه تعمير و نگهداشت ابنيه فني و صنعتي منطقه عملياتي نفت شهر و تنگ بيجار با شماره 498/97
مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 100ك/97 مربوط به خريد LINE PIPE ) محيط ترش)