اخبار:
اخبار:
پیام تسلیت مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بمناسبت فرا رسیدن ماه محرم
پیام تسلیت مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بمناسبت فرا رسیدن ماه محرم به گزارش روابط عمومی مهندس رامین حاتمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بمناسبت فرا ...
پايان موفقيت آميز تعميرات اساسي سركان
تعميرات اساسي سركان پايان يافت. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با همت و تلاش مهندسان شركت در ستاد و مناطق عملياتي و بدون برون سپاري و ...
پیام تبریک مهندس حاتمی مدیر عامل نفت مرکزی به مناسبت فرا رسیدن دهه ولایت
پیام تبریک مهندس حاتمی مدیر عامل نفت مرکزی به مناسبت فرا رسیدن دهه ولایت به گزارش روابط عمومی مهندس حاتمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در پیامی به مناسبت ف...
برگزاري جلسه بازنگري مديريت سيستم مديريت يكپارچه(IMS) در شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
جلسه بازنگري مديريت سيستم مديريت يكپارچه در شركت بهره برداري نفت و گاز غرب برگزار شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب جلسه بازنگري مدير...
paiam monaghese modiriat
sem

                                                                 نوبت اول

                                                             كد فراخوان: 3166525

monaghese

 

 

 

 

 

 

شركت ملي نفت ايران

شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت بـهره برداري نفت وگاز غرب (سهامي خاص)

آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي

عنوان مزايده: مزايده عمومي يك مرحله­اي شماره 1ك/97 مربوط به فروش اسلج و مواد زائد نفتي

مزايده­گزار: شركت بهره­برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن- پلاك42، كدپستي 6714677745 ، شماره تماس 08338370072 (داخلي 2143و 2145)، نمابر 08338381623

نوع، كميت، كيفيت كالا و خدمات:

             

   
       

فروش اسلج (مواد هيدرو كربني زائد موجود در گودال هاي سوخت )

   

به همراه كليه عمليات تخليه گودال ها ، بارگيري و حمل

   

به مقدار تقريبي 5800 بشكه

   

           

   
   

 

                                                                                

قيمت پايه كالا (ارزش برآوردي) : 15.400.000.000 ريال

تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 770.000.000 ريال به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي يا ساير ضمانتنامه­هاي مندرج در قانون برگزاري مناقصه و مزايده

مدت اعتبار پيشنهادها: 60 روز از زمان گشايش پاكات

شرايط متقاضي جهت اشخاص حقوقي: ارائه اساسنامه، آگهي آخرين تغييرات، آگهي تأسيس و مجوز بازيافت و امحاء از سازمان محيط زيست

شرايط متقاضي جهت اشخاص حقيقي: ارائه مدارك هويتي و مجوز بازيافت و امحاء از سازمان محيط زيست.

از واجدين شرايط شركت در مزايده دعوت مي­گردد پس از انتشار نوبت اول آگهي، تا 7 روز پس از انتشار نوبت دوم، مدارك خود را از طريق پست پيشتاز به دبيرخانه كميسيون مناقصات شركت نفت و گاز غرب ارسال و تأييديه دريافت نمايند.متعاقباً اسناد مزايده از طريق پست الكترونيك (ايميل) به آدرس مناقصه­گراني كه داراي شرايط مزبور هستند ارسال مي­گردد. مهلت تحويل پاكات پيشنهاد مالي ساعت 13:45 روز يكشنبه مورخ 1397/05/14بوده و جلسه گشايش پاكات رأس ساعت 14 همان روز در سالن جلسات شركت برگزار مي­گردد. همچنين كليه مزايده­گران مي­بايست جهت آگاهي از كميت و كيفيت كالا در تاريخ 97/05/07 رأس ساعت 10 صبح در منطقه چشمه­خوش در جلسه سايت ويزيت حضور يابند.

نوبت چاپ آگهی در روزنامه:

نوبت اول: 1397/04/12           

نوبت دوم: 1397/04/19

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب