اخبار:
اخبار:
حضور کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در راهپیمایی عظیم ۱۳ آبان
همزمان با راهپیمایی گسترده ملت بزرگ ایران، حضورکارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در اجتماع بزرگ 13 آبان به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز...

شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب اقدام به برپایی موکب و پذیرایی از زوار اربعین حسینی(ع) در محل یادمان شهدای مرصاد نمود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت بهره برداری ...
ادامه برگزاري دوره هاي روانشناسي و مشاوره در شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
خدمات مشاوره و روانشناسي در ستاد، شهر ایلام و مناطق عملياتي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب تداوم يافت. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب، ...
انجام تعميرات اساسي پمپ هاي مناطق عملياتي با همت و تلاش متخصصان شركت
تعميرات اساسي پمپ هاي مناطق عملياتي با همت و تلاش متخصصان شركت بهره برداري نفت و گاز غرب پايان يافت. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با ...
paiam monaghese modiriat
sem

                                                                 نوبت اول

                                                             كد فراخوان: 3166525

monaghese

 

 

 

 

 

 

شركت ملي نفت ايران

شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت بـهره برداري نفت وگاز غرب (سهامي خاص)

آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي

عنوان مزايده: مزايده عمومي يك مرحله­اي شماره 1ك/97 مربوط به فروش اسلج و مواد زائد نفتي

مزايده­گزار: شركت بهره­برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن- پلاك42، كدپستي 6714677745 ، شماره تماس 08338370072 (داخلي 2143و 2145)، نمابر 08338381623

نوع، كميت، كيفيت كالا و خدمات:

             

   
       

فروش اسلج (مواد هيدرو كربني زائد موجود در گودال هاي سوخت )

   

به همراه كليه عمليات تخليه گودال ها ، بارگيري و حمل

   

به مقدار تقريبي 5800 بشكه

   

           

   
   

 

                                                                                

قيمت پايه كالا (ارزش برآوردي) : 15.400.000.000 ريال

تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 770.000.000 ريال به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي يا ساير ضمانتنامه­هاي مندرج در قانون برگزاري مناقصه و مزايده

مدت اعتبار پيشنهادها: 60 روز از زمان گشايش پاكات

شرايط متقاضي جهت اشخاص حقوقي: ارائه اساسنامه، آگهي آخرين تغييرات، آگهي تأسيس و مجوز بازيافت و امحاء از سازمان محيط زيست

شرايط متقاضي جهت اشخاص حقيقي: ارائه مدارك هويتي و مجوز بازيافت و امحاء از سازمان محيط زيست.

از واجدين شرايط شركت در مزايده دعوت مي­گردد پس از انتشار نوبت اول آگهي، تا 7 روز پس از انتشار نوبت دوم، مدارك خود را از طريق پست پيشتاز به دبيرخانه كميسيون مناقصات شركت نفت و گاز غرب ارسال و تأييديه دريافت نمايند.متعاقباً اسناد مزايده از طريق پست الكترونيك (ايميل) به آدرس مناقصه­گراني كه داراي شرايط مزبور هستند ارسال مي­گردد. مهلت تحويل پاكات پيشنهاد مالي ساعت 13:45 روز يكشنبه مورخ 1397/05/14بوده و جلسه گشايش پاكات رأس ساعت 14 همان روز در سالن جلسات شركت برگزار مي­گردد. همچنين كليه مزايده­گران مي­بايست جهت آگاهي از كميت و كيفيت كالا در تاريخ 97/05/07 رأس ساعت 10 صبح در منطقه چشمه­خوش در جلسه سايت ويزيت حضور يابند.

نوبت چاپ آگهی در روزنامه:

نوبت اول: 1397/04/12           

نوبت دوم: 1397/04/19

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب