اخبار:
اخبار:
پروژه برق رسانی به میدان دانان پایان یافت.
پروژه برق رسانی به میدان دانان پایان یافت. در راستای افزایش تولید نفت از 12 هزار بشکه به 25 هزار بشکه در روز پروژه برق رسانی به میدان دانان تعریف شد و به اتمام رسید. م...
پیام تبریک مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب بمناسبت فرارسیدن نوروز و آغاز سال نو
پیام تبریک مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب بمناسبت فرارسیدن نوروز و آغاز سال نو به گزارش روابط عمومی مهندس ناصری پور مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غ...
پیام تبریک مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب بمناسبت ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر
پیام تبریک مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب بمناسبت ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر به گزارش روابط عمومی مهندس ناصری پور مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب...

پیام تبریک مدیرعامل بمناسبت ولادت حضرت علی (ع), ملی شدن صنعت نفت و آغاز سال نو به گزارش روابط عمومی مهندس حاتمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بمناسبت ولادت ح...
paiam monaghese modiriat
sem

                                                           نوبت اول

                                                           کد فراخوان: 3178837

monaghese

 

 

 

 

 

 

 

 

شركت ملي نفت ايران

شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت بـهره برداري نفت وگاز غرب (سهامي خاص)

آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي

 

عنوان مزايده: مزايده عمومي يك مرحله­ اي شماره 1ك/ت/97 مربوط به فروش اسلج و مواد زائد نفتي

مزايده ­گزار: شركت بهره ­برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن- پلاك42، كدپستي 6714677745 ، شماره تماس 08338370072 (داخلي 2143و 2145)، نمابر 08338381623

 

نوع، كميت ، كيفيت كالا و خدمات:

 

 

فروش اسلج (مواد هيدرو كربني زائد موجود در گودال هاي سوخت )

به همراه كليه عمليات تخليه گودال ها ، بارگيري و حمل

به مقدار تقريبي 5800 بشكه

 

                                                            

قيمت پايه كالا (ارزش برآوردي): 50.547.042.468 ريال

تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 2/527/352/000 ريال به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي يا ساير ضمانتنامه­ هاي مندرج در قانون برگزاري مناقصه و مزايده

مدت اعتبار پيشنهادها: 60 روز از زمان گشايش پاكات

شرايط متقاضي جهت اشخاص حقوقي: ارائه اساسنامه، آگهي آخرين تغييرات، آگهي تأسيس و مجوز بازيافت و امحاء از سازمان محيط زيست.

شرايط متقاضي جهت اشخاص حقيقي: ارائه مدارك هويتي و مجوز بازيافت و امحاء از سازمان محيط زيست.

از واجدين شرايط شركت در مزايده دعوت مي­گردد پس از انتشار نوبت اول آگهي، تا 7 روز پس از انتشار نوبت دوم، مدارك خود را از طريق پست پيشتاز به دبيرخانه كميسيون مناقصات شركت نفت و گاز غرب ارسال و تأييديه دريافت نمايند. متعاقباً اسناد مزايده از طريق پست الكترونيك (ايميل) به آدرس مناقصه­گراني كه داراي شرايط مزبور هستند ارسال مي­گردد. مهلت تحويل پاكات پيشنهاد مالي ساعت 13:45روز يك­شنبه مورخ 97/09/18بوده و جلسه گشايش پاكات رأس ساعت 14 همان روز در سالن جلسات شركت برگزار مي­گردد. همچنين كليه مزايده­ گران مي­بايست جهت آگاهي از كميت و كيفيت كالا در تاريخ 97/09/06رأس ساعت 10 صبح در منطقه چشمه­ خوش در جلسه سايت ويزيت حضور يابند.

نوبت چاپ آگهی در روزنامه:

نوبت اول: 1397/08/05

نوبت دوم: 1397/08/12

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب