اخبار:
اخبار:

rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 zanan

اطلاعیه

 farakhan monaghesegaran

                                                                                   نوبت اول

                                                                                 كد فراخوان: 3208222

                                                                              شماره مجوز: 2853/1398

 

monaghese

 

 

 

 

 

 

شركت ملي نفت ايران

شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت بـهره‌برداري نفت وگاز غرب (سهامي خاص)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي كيفي

1- شماره و موضوع مناقصه:خدمات اداري و عمومي در ستاد كرمانشاه، ساختمان اداري ايلام و مجتمع تندگويان و مناطق عملياتي نفت شهر/تنگ بيجار- چشمه‌خوش/ دهلران/ سركان با شماره 98/537

2-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت بهره‌برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه، ميدان نفت، بلوار زن، پلاك 42 ، كدپستي 6714677745 ، دبيرخانه كميسيون مناقصات.

3-  نوع و كيفيت و كميت خدمات: خدمات اداري شامل منشي و ماشين‌نويسي، امور دفتري، بايگاني، نامه‌رساني (متصدي خدمات اداري و دفتري-3) و خدمات عمومي شامل آبدارخانه و تنظيفات، تعمير و نگهداري تأسيسات و ساختمان‌ها، جوشكار و آهنگر، نقاش، بنا، برقكار، بهيار، انبارداري، اپراتوري و ديسپچينگ مرکز تلفن و متصدي خدمات ترابری و خدمات آتش‌نشاني در استان‌هاي كرمانشاه، ايلام و لرستان (تنگ‌بيجار، نفت‌شهر، چشمه‌خوش، دهلران، سركان و ستاد كرمانشاه).

4-محل و مدت اجراي خدمات: در مناطق عملياتي شركت بهره‌برداري نفت و گاز غرب در استان‌هاي كرمانشاه، ايلام و لرستان (تنگ‌بيجار، نفت‌شهر، چشمه‌خوش، دهلران و سركان) به مدت 12 ماه شمسي.

5-نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانتنامه معتبر بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ5/626/700/000  ريال.

6- آخرين مهلت ارسال نامه اعلام آمادگي: تا يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت دوم.

7-مبلغ برآورد اوليه و تقريبي مناقصه و محل تأمين اعتبار: 182/935/000/000 ريال- منابع داخلي.

8-       پيش پرداخت: به ميزان پانزده درصد نرخ پيشنهادي پيمانكار برنده در مقابل ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر.

9-       شرايط متقاضي:الف) ارائه گواهي تأييد صلاحيت معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي. ب) داشتن تجربه و حسن سابقه مرتبط با موضوع مناقصه. ج) ارائه اساسنامه و آگهي تأسيس و آگهي آخرين تغييرات هيئت مديره. د) ارائه گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران/ نامه تأييد صلاحيت ايمني موقت. هـ) ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده معتبر منتهي به سال 96 .

10- نحوه شركت در مناقصه: الف) اشخاص حقوقي واجد شرايط بايد بلافاصله پس از چاپ آگهي نوبت اول و حداكثر هفت روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم جهت اخذ اسناد مناقصه به سامانه الكترونيكي مناقصات به آدرس اينترنتي WWW.WOGPC.IR مراجعه و ثبت نام نمايند. ب) پس از دريافت كد كاربري و رمز عبور مي‌بايست نسبت به بارگذاري نامه اعلام آمادگي و دريافتفرم استعلام ارزيابي كيفيت از تاريخ ذكر شده در رديف 6 در سامانه اقدام نمايند. ج) پس از دريافت فرم استعلام ارزيابي كيفي از سامانه نسبت به چاپ آن اقدام و مطابق راهنماي تكميل فرم استعلام ارزيابي كيفي (پيوست) تكميل و تا پايان وقت اداري مندرج در فرم استعلام تحويل دبيرخانه كميسيون نمايند. د) تاريخ گشايش پاكات مالي متعاقباً در اسناد مناقصه به مناقصه‌گران واجد شرايط اعلام خواهد شد.

* مناقصه‌گراني كه به هر علت موفق به ثبت نام در سامانه مذكور نگرديده‌اند مي‌توانند نامه اعلام آمادگي خود را در مهلت مقرر به آدرس الكترونيك از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. ارسال نمايند. پس از پايان مهلت ذكر شده در بند 6 فرم استعلام ارزيابي كيفي براي مناقصه‌گران ارسال خواهد شد. سپس مناقصه‌گران بايد مطابق بند ج از رديف 10 اقدام نمايند.

* به مداركي كه بعد از مهلت مقرر و يا بصورت ناقص ارسال مي­گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد و هيچ‌گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

* ارائه اصل و تصوير برابر با اصل شده مدارك فوق‌الذكر توسط برنده مناقصه در يكي از دفاتر ثبت اسناد رسمي جهت انعقاد قرارداد الزاميست.

* شماره‌هاي تماس: تلفكس امور حقوقي و قراردادها 38374180-083 / مركز تلفن 38370072-083 / كارشناس امور حقوقي (داخلي 2213) / كارشناس امور قراردادها (داخلي 2218) / دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلي 2522).

 

نوبت چاپ آگهی در روزنامه:

نوبت اول چاپ: 1398/05/15        

نوبت دوم چاپ: 1398/05/19

روابط عمومي شركت بهره‌برداري نفت و گاز غرب