اخبار:
اخبار:

پیام مستقیم به مدیرعامل


rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 zanan

اطلاعیه

 farakhan monaghesegaran

                                                                   نوبت اول

                                                                 كد فراخوان: 3217691

monaghese

 

 

 

 

 

 

 

شركت ملي نفت ايران

شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت بـهره برداري نفت وگاز غرب (سهامي خاص)

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي با ارزيابي كيفي

  • عنوان مناقصه: مناقصه عمومي دو مرحله‌اي شماره 98/550 (تجديد مناقصه 102ك/97) مربوط به خريد رنگ و پوشش تأسيسات گازي.
  • مناقصه­ گزار: شركت بهره­ برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن- پلاك42، كدپستي 6714677745 ، شماره تماس 08338370072 (داخلي 2143و 2145)، نمابر 08338381623
  • ·نوع، كميت و كيفيت كالا:
  • ZINC RICH EPOXY, EPOXY POLYAMIDE, POLYURETHANE, COAL TAR EPOXY: 18870 KG
  • EPOXY THINNER, POLYURETHANE THINNER: 2300 LT

 

                                                           

  • مبلغ برآورد اوليه: 5/404/500/000ريال ، از محل بودجه سرمايه ­اي
  • تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:270/225/000 ريال به صورت نقدي، ضمانت نامه معتبر بانكي يا ساير ضمانتنامه­ هاي مندرج در قانون برگزاري مناقصات
  • پيش پرداخت: به ميزان 25 درصد مبلغ اوليه قرارداد در مقابل ارائه تضمين معتبر.
  • مدت اعتبار پيشنهادها: 90 روز از زمان گشايش پاكات مرحله اول
  • شرايط متقاضي: داشتن توان مالي، تجربه كافي و مرتبط، حسن سابقه، ظرفيت توليد (جهت توليد كنندگان كالا)، ارائه گواهي نظام تضمين كيفيت كه مدارك مربوطه در مرحله ارزيابي كيفي ازشركت‌ها اخذ مي‌گردد.

از واجدين شرايط شركت در مناقصه دعوت مي‌گردد حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهي، درخواست خود را از طريق نمابر 08338381623 به اداره تداركات كالا ارسال و تأييديه دريافت نمايند. پس از پايان مهلت دريافت درخواست­ها، فرم استعلام ارزيابي كيفي حداكثر 3 روز پس از پايان مهلت اعلام آمادگي از طريق پست الكترونيك در اختيار متقاضيان حضور در مناقصه قرار خواهد گرفت. متعاقباً اسناد مناقصه از همان طريق به آدرس الكترونيك مناقصه‌گراني كه امتياز ارزيابي كيفي لازم را كسب نموده­ اند ارسال مي­ گردد. مهلت تحويل و تاريخ گشايش پاكات فني و مالي متعاقباً طي دعوتنامه شركت در مناقصه به اطلاع خواهد رسيد.

نوبت چاپ آگهی در روزنامه:

نوبت اول چاپ: 1398/08/11        

نوبت دوم چاپ: 1398/08/18

روابط عمومي شركت بهره‌برداري نفت و گاز غرب