اخبار:
اخبار:

rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 zanan

اطلاعیه

 farakhan monaghesegaran

                                                                   نوبت سوم

                                                                 كد فراخوان: 3221939

monaghese

 

 

 

 

 

 

 

شركت ملي نفت ايران

شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت بـهره برداري نفت وگاز غرب (سهامي خاص)

آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده

  • عنوان مزايده: مزايده عمومي يك مرحله­اي شماره 1ك/4ت/97 (تجديد مزايده شماره 1ك/3ت/97) مربوط به فروش اسلج و مواد زائد نفتي
  • مزايده ­گزار: شركت بهره ­برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن- پلاك42، كدپستي 6714677745، شماره تماس 0833311 (داخلي 2143و 2145)، نمابر 08338381623
  • ·نوع، كميت، كيفيت كالا و خدمات:

فروش اسلج (مواد هيدروكربني زائد موجود در گودال‌هاي سوخت)

به همراه كليه عمليات تخليه گودال‌ها، بارگيري و حمل

به مقدار تقريبي 5800 بشكه

 

                                                         

  • قيمت پايه كالا (ارزش برآوردي): 11/315/496/000 ريال
  • تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 565/775/000 ريال به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانكي يا ساير ضمانت‌نامه ­هاي مندرج در قانون برگزاري مناقصه و مزايده
  • مدت اعتبار پيشنهادها: 60روز از زمان گشايش پاكات
  • شرايط متقاضي جهت اشخاص حقوقي: ارائه اساسنامه، آگهي آخرين تغييرات، آگهي تأسيس، پروانه بهره‌برداري معتبر و مربوط (با ذكر نوع فرآورده و ظرفيت توليد)، عدم تخلف زيست محيطي نزد شركت ملي نفت و عضويت در سامانه پسماند سازمان حفاظت محيط زيست.
  • شرايط متقاضي جهت اشخاص حقيقي: ارائه مدارك هويتي، پروانه بهره‌برداري با موضوع فرآورش مواد زايد نفتي با ذكر نوع فرآورده و ظرفيت توليد، ارائه گواهي عدم سوء پيشينه تخلف از سازمان محيط زيست و شركت ملي نفت.

از واجدين شرايط شركت در مزايده دعوت مي‌گردد تا 7 روز پس از انتشار آگهي، مدارك خود را از طريق پست پيشتاز به دبيرخانه كميسيون مناقصات شركت نفت و گاز غرب ارسال و تأييديه دريافت نمايند. متعاقباً اسناد مزايده از طريق پست الكترونيك (ايميل) به آدرس مزايده‌گراني كه داراي شرايط مزبور هستند ارسال مي­گردد. ضمنا مهلت تحويل پاكات پيشنهاد مالي مزايده ساعت 13:45 روز يك­شنبه مورخ 1399/02/14 بوده و جلسه گشايش پاكات رأس ساعت 14:00 همان روز در سالن جلسات شركت برگزار مي‌گردد. همچنين كليه مزايده‌گران مي‌بايست جهت آگاهي از كميت و كيفيت كالا در تاريخ 1399/02/02 رأس ساعت 10 صبح در منطقه چشمه‌خوش در جلسه سايت ويزيت حضور يابند.

نوبت چاپ آگهی در روزنامه:

نوبت سوم چاپ: 1398/11/19

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب