اخبار:
اخبار:

rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 zanan

اطلاعیه

 farakhan monaghesegaran

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 98/566

مربوط به خدمات بازرسي و حفاظت فني در ستاد و مناطق عملياتي

شماره فراخوان 2098091863000001

monaghese

 

 

 

 

 

 

 

 

1-  شركت بهره برداري نفت و گاز غرب در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي ارائه خدمات بازرسي و حفاظت فني در ستاد و مناطق عملياتي اعم از بازرسي‌هاي دوره اي، اضطراري، كالا، آزمون‌هاي غيرمخرب، تأمين تجهيزات بازرسي و نيروي انساني متخصص به شرح مندرج در كتابچه را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه ­گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ 98/11/26 مي­باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه­ گران ارسال خواهد شد.

مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي : روز سه شنبه تاريخ 98/12/06

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزيابي كيفي : روز دوشنبه تاريخ 98/12/26

2-  مبلغ برآورد اوليه و تقريبي مناقصه و محل تامين اعتبار: 21/580/000/000 ريال- منابع داخلي

3-  نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانت‌نامه معتبر بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ 1/079/000/000 ريال

4-  شرايط متقاضي:

  1. ارائه پروانه بازرسي و تأييد صلاحيت در زمينه بازرسي مخازن تحت فشار / بازرسي جوش صادره از مركز ملي تأييد صلاحيت ايران
  2. داشتن تجربه و حسن سابقه مرتبط با موضوع مناقصه
  3. ارائه اساسنامه و آگهي تأسيس و آگهي آخرين تغييرات هيئت مديره
  4. ارائه گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران/ نامه تأييد صلاحيت ايمني موقت

5-  اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

آدرس: كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن پلاك 42 - كدپستي 6714677745   دبيرخانه كميسيون مناقصات

تلفكس امور حقوقي و قراردادها 38374180-083 / مركز تلفن 38370072-083 / كارشناس امور حقوقي (داخلي 2213) / كارشناس امور قراردادها (داخلي 2218) / دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلي 2522)

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768