اخبار:
اخبار:

پیام مستقیم به مدیرعامل


rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 zanan

اطلاعیه

 farakhan monaghesegaran

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 98/569

خدمات حراست و نگهباني از تأسيسات و اماكن شركت بهره‌برداري نفت وگاز غرب در منطقه عملياتي چشمه‌خوش

شماره فراخوان 2098091863000004

 

monaghese

 

 

 

 

 

 

 

1-  شركت بهره برداري نفت و گاز غرب در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي خدمات حراست و نگهباني از تأسيسات و اماكن شركت بهره‌برداري نفت وگاز غرب در منطقه عملياتي چشمه خوش بشرح مندرج در كتابچه را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه­ گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ 98/11/26 مي­باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه­گران ارسال خواهد شد.

مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي : روز سه شنبه تاريخ98/12/06

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزيابي كيفي : روز دوشنبه تاريخ 98/12/26

2-مبلغ برآورد اوليه و تقريبي مناقصه و محل تأمين اعتبار: 167/580/000/000 ريال- منابع داخلي

3- نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانتنامه معتبر بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ 5/319/600/000 ريال

4- شرايط متقاضي:

  1. ارائه گواهي تأييد صلاحيت معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
  2. داراي تأييد صلاحيت از سازمان حراست صنعت نفت
  3. داشتن تجربه و حسن سابقه مرتبط با موضوع مناقصه
  4. ارائه اساسنامه و آگهي تأسيس و آگهي آخرين تغييرات هيئت مديره
  5. ارائه گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران/ نامه تأييد صلاحيت ايمني موقت
  6. ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده معتبر منتهي به سال 97

5- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

آدرس: كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن پلاك 42 - كدپستي 6714677745   دبيرخانه كميسيون مناقصات

تلفكس امور حقوقي و قراردادها 38374180-083 / مركز تلفن 38370072-083 / كارشناس امور حقوقي (داخلي 2213) / كارشناس امور قراردادها (داخلي 2218) / دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلي 2522)

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768