اخبار:
اخبار:

پیام مستقیم به مدیرعامل


rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 zanan

اطلاعیه

 farakhan monaghesegaran

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 98/570

خدمات حراست و نگهباني از تأسيسات و اماكن شركت بهره‌برداري نفت وگاز غرب در منطقه عملياتي دهلران/سركان/آبدانان

شماره فراخوان 2098091863000003

 

monaghese

 

 

 

 

 

 

 

 

1-شركت بهره برداري نفت و گاز غرب در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي خدمات حراست و نگهباني از تأسيسات و اماكن شركت بهره‌برداري نفت وگاز غرب در منطقه عملياتي دهلران/سركان/آبدانان بشرح مندرج در كتابچه را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه ­گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ 98/11/26 مي­باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه­ گران ارسال خواهد شد.

مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي : روز سه شنبه تاريخ 98/12/06

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزيابي كيفي : روز دوشنبه تاريخ 98/12/26

2-       مبلغ برآورد اوليه و تقريبي مناقصه و محل تامين اعتبار: 88/405/000/000 ريال- منابع داخلي

3-       نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانتنامه معتبر بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ 3/736/100/000ريال

4-       شرايط متقاضي:

  1. ارائه گواهي تأييد صلاحيت معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
  2. داراي تأييد صلاحيت از سازمان حراست صنعت نفت
  3. داشتن تجربه و حسن سابقه مرتبط با موضوع مناقصه
  4. ارائه اساسنامه و آگهي تأسيس و آگهي آخرين تغييرات هيئت مديره
  5. ارائه گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران/ نامه تأييد صلاحيت ايمني موقت
  6. ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده معتبر منتهي به سال 97

5-       اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

آدرس: كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن پلاك 42 - كدپستي 6714677745   دبيرخانه كميسيون مناقصات

تلفكس امور حقوقي و قراردادها 38374180-083 / مركز تلفن 38370072-083 / كارشناس امور حقوقي (داخلي 2213) / كارشناس امور قراردادها (داخلي 2218) / دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلي 2522)

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768