اخبار:
اخبار:

پیام مستقیم به مدیرعامل


rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 zanan

اطلاعیه

 farakhan monaghesegaran

                                                                                                       نوبت اول

                                                                                                       كد فراخوان: 3233938

monaghese

 

 

 

 

 

 

شركت ملي نفت ايران

شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت بـهره برداري نفت وگاز غرب (سهامي خاص)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي

1- شماره و موضوع مناقصه: شماره 98/578 موضوع خريد لوله )منطقه نفت شهر)

2-نام و نشاني مناقصه ­گزار: شركت بهره‌برداري نفت و گاز غرب به آدرس كرمانشاه- ميدان نفت- بلوار زن پلاك 42 - كدپستي 6714677745   دبيرخانه كميسيون مناقصات

3-نوع و كيفيت و كميت كالا:

LINE PIPE, CARBON STEEL, SEAMLESS, ASTM –A333 GRADE 6. 2 TO 16 INCH

ITEM: 3, QTY: 132 MT

NACE MR-0175.

           

 

 

4-نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (شركت در مناقصه): ضمانت‌نامه معتبر بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ 336/000/000 ريال

5-آخرين مهلت ارسال نامه اعلام آمادگي:تا يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت دوم

6-مبلغ برآورد اوليه و تقريبي مناقصه و محل تأمين اعتبار: 6/720/000/000 ريال- بودجه جاري

7-پيش پرداخت: به ميزان 25 درصد مبلغ اوليه قرارداد در مقابل ارائه ضمانت‌نامه بانكي معتبر

8-شرايط متقاضي: داشتن كد اقتصادي و كسب حداقل امتياز ارزيابي كيفي به واسطه داشتن توان مالي، تجربه كافي و مرتبط، حسن سابقه، دانش لازم، گواهي­هاي نظام تضمين كيفيت و ظرفيت توليد (جهت توليدكنندگان كالا) كه مدارك مربوطه در مرحله ارزيابي كيفي از مناقصه‌گران اخذ مي‌گردد.

9-مدت اعتبار پيشنهاد مالي: 90 روز از زمان گشايش پاكات پيشنهاد مالي

10- نحوه شركت در مناقصه:متقاضيان حضور در مناقصه مي­توانند نامه اعلام آمادگي خود را به شماره نمابر (فكس) 38381623-083 ارسال و تأييديه دريافت نمايند. آدرس پست الكترونيك متقاضي جهت ارسال اسناد الزامي است.

* به مداركي كه بعد از مهلت مقرر و يا بصورت ناقص ارسال مي­گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد و هيچ‌گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

* ارائه اصل و تصوير برابر با اصل شده مدارك فوق‌الذكر توسط برنده مناقصه در يكي از دفاتر ثبت اسناد رسمي جهت انعقاد قرارداد الزامي است.

* شماره هاي تماس: مركز تلفن 38370072-083 / كارشناسان مناقصات (داخلي 2143و2145) / دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلي 2524 و 2522)

نوبت چاپ آگهی در روزنامه

نوبت اول چاپ: 1399/02/13        

نوبت دوم چاپ: 1399/02/20

روابط عمومي شركت بهره‌برداري نفت و گاز غرب