اخبار:
اخبار:

پیام مستقیم به مدیرعامل


rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 zanan

اطلاعیه

 farakhan monaghesegaran

فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه عمومي يك مرحله­اي به شماره 580/99

مربوط به خدمات تأمين خودروهاي استيجاري سبك در ستاد كرمانشاه و منطقه عملياتي چشمه‌خوش، دهلران و سركان
شماره فراخوان 2099091863000002

شماره مجوز:

monaghese

 

 

 

 

 

 

1-   شركت بهره­برداري نفت و گاز غرب در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي، جهت برگزاري مناقصه عمومي خدمات تأمين خودروهاي استيجاري سبك در ستاد كرمانشاه و منطقه عملياتي چشمه خوش، دهلران و سركان به شرح مندرج در كتابچه مناقصه، از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابي كيفي تا ارسال دعوت­نامه و ساير مراحل مناقصه، صرفاً از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و به درخواست­ها و مداركي كه غير از اين ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. لازم است مناقصه­ گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت‌نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه 99/02/07 مي­باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه­گران ارسال خواهد شد.

2-  مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي: روز شنبه تاريخ 99/02/20

3-مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزيابي كيفي: روز شنبه تاريخ 99/03/03

4-نوع و كيفيت و كميت خدمات: تأمين خودروهاي سبك استيجاري شامل (سمند، سوزوكي، وانت دوكابين و ...) مجموعاً 79 دستگاه به صورت 12ساعته،16 ساعته و24 ساعته با راننده.

5-محل و مدت اجراي خدمات: ستاد و مناطق عملياتي شركت بهره­برداري نفت و گاز غرب در استان­هاي كرمانشاه، ايلام و لرستان - مدت 12 ماه شمسي.

6-  نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانت‌نامه معتبر بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ 3/617/580/000 ريال.

7-مبلغ برآورد اوليه و تقريبي مناقصه و محل تأمين اعتبار: 82/479/000/000 ريال- منابع داخلي.

8- پيش پرداخت: به ميزان پانزده درصد نرخ پيشنهادي پيمانكار برنده در مقابل ارائه ضمانت‌نامه بانكي معتبر.

9-مدارك و مستندات مورد نياز:

9-1                 بارگذاري فرم تكميل شده­ي استعلام ارزيابي كيفي و مدارك و مستندات مربوطه.

9-2                 بارگذاري گواهي تأييد صلاحيت معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

9-3                 بارگذاري اساسنامه، آگهي تأسيس و آخرين تغييرات هيأت مديره.

9-4                 ارائه گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران يا نامه تأييد صلاحيت ايمني موقت در زمان انعقاد قرارداد.

9-5                 ارائه صورت­هاي مالي حسابرسي شده معتبر به همراه گزارش حسابرس مستقل منتهي به پايان سال 97 در زمان انعقاد قرارداد.

توجه: در صورت عدم بارگذاري فرم تكميل شده­ي استعلام ارزيابي كيفي و همچنين بندهاي 9-2 و 9-3 ساير مدارك بررسي نخواهد شد و مناقصه‌گر حق هيچ‌گونه اعتراضي ندارد.

10-   نام، نشاني و اطلاعات تماس مناقصه‌گزار:

كرمانشاه، ميدان سپاه، بلوار زن، پلاك 42 ، كدپستي 6714677745 ، شركت بهره ­برداري نفت و گاز غرب، دبيرخانه كميسيون مناقصات.

تلفكس امور حقوقي و قراردادها 38374180-083/ مركز تلفن 38370072-083 / كارشناس امور حقوقي (داخلي 2213) / كارشناس امور قراردادها (داخلي 2218) / دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلي 2522)

11-اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

مركز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

نوبت چاپ آگهی در روزنامه:

نوبت اول چاپ: 1399/02/10      

نوبت دوم چاپ: 1399/02/13

روابط عمومي شركت بهره‌برداري نفت و گاز غرب