اخبار:
اخبار:

پیام مستقیم به مدیرعامل


rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 zanan

اطلاعیه

 farakhan monaghesegaran

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي به شماره 99/581

خدمات تأمين خودروهاي استيجاري سبك، نيمه‌سنگين و سنگين منطقه عملياتي نفت‌شهر و تنگ‌بيجار
شماره فراخوان 2099091863000003

شماره مجوز:

monaghese

 

 

 

 

 

 

 

1- شركت بهره‌برداري نفت و گاز غرب در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي خدمات تأمين خودروهاي استيجاري سبك، نيمه‌سنگين و سنگين منطقه عملياتي نفت‌شهر و تنگ‌بيجار به شرح مندرج در كتابچه را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابي كيفي تا ارسال دعوت‌نامه جهت ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه­گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه 99/02/07 مي­باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوت‌نامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه­ گران ارسال خواهد شد.

مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي: روز شنبه تاريخ 99/02/20

مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزيابي كيفي: روز شنبه تاريخ 99/03/03

2- مبلغ برآورد اوليه و تقريبي مناقصه و محل تأمين اعتبار: 88/313/000/000  ريال- منابع داخلي

3-نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانت‌نامه معتبر بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ 3/734/260/000 ريال

4-نوع و كيفيت و كميت خدمات: تأمين خودروهاي استيجاري سبك، نيمه‌سنگين، سنگين و سرويسي شامل (سمند، سوزوكي، وانت دوكابين، ميني‌بوس، اتوبوس، كاميون، جرثقيل و...) مجموعاً حدود 66 دستگاه به صورت 12ساعته، 16 ساعته و24 ساعته با راننده در منطقه عملياتي نفت شهر/تنگ بيجار

5-محل و مدت اجراي خدمات: در مناطق عملياتي شركت بهره‌برداري نفت و گاز غرب در استان‌هاي كرمانشاه و ايلام (تنگ‌بيجار، نفت‌شهر) به مدت 12 ماه شمسي.

6- پيش پرداخت: به ميزان پانزده درصد نرخ پيشنهادي پيمانكار برنده در مقابل ارائه ضمانت‌نامه بانكي معتبر

9-1       بارگذاري فرم تكميل شده­ي استعلام ارزيابي كيفيو مدارك و مستندات مربوطه.

9-2       بارگذاري گواهي تأييد صلاحيت معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

9-3       بارگذاري اساسنامه، آگهي تأسيس و آخرين تغييرات هيأت مديره.

9-4       ارائه گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران يا نامه تأييد صلاحيت ايمني موقت در زمان انعقاد قرارداد.

9-5       ارائه صورت­هاي مالي حسابرسي شده معتبر به همراه گزارش حسابرس مستقل منتهي به پايان سال 97 در زمان انعقاد قرارداد.

توجه: در صورت عدم بارگذاري فرم تكميل شده­ي استعلام ارزيابي كيفي و همچنينبندهاي 9-2 و 9-3 ساير مدارك بررسي نخواهد شد و مناقصه‌گر حق هيچ‌گونه اعتراضي ندارد.

7-اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار:

آدرس: كرمانشاه، ميدان سپاه، بلوار زن، پلاك 42 ، كدپستي 6714677745 ، دبيرخانه كميسيون مناقصات

تلفكس امور حقوقي و قراردادها 38374180-083 / مركز تلفن 38370072-083 / كارشناس امور حقوقي (داخلي 2213) / كارشناس امور قراردادها (داخلي 2218) / دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلي 2522)

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

مركز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

نوبت چاپ آگهی در روزنامه:

نوبت اول چاپ: 1399/02/10        

نوبت دوم چاپ: 1399/02/13

روابط عمومي شركت بهره‌برداري نفت و گاز غرب