اخبار:
اخبار:

پیام مستقیم به مدیرعامل


rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 zanan

اطلاعیه

 farakhan monaghesegaran

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي به شماره 99/582

خدمات تأمين تيم هاي تعميرات اضطراري خطوط لوله نفت و تسهيلات سرچاهي و تاسيسات برق در مناطق عملياتي
شماره فراخوان 2099091863000004

monaghese

 

 

 

 

 

 

 

1-   شركت بهره برداري نفت و گاز غرب در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي خدمات تأمين تيم هاي تعميرات اضطراري خطوط لوله نفت و تسهيلات سرچاهي و تاسيسات برق در مناطق عملياتيبه شرح مندرج در كتابچه مناقصه، از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابي كيفي تا ارسال دعوت­نامه و ساير مراحل مناقصه، صرفاٌ از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و به درخواست­ها و مداركي كه غير از اين ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. لازم است مناقصه ­گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه 99/02/10 مي­باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه ­گران ارسال خواهد شد.

2- مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي : روز چهارشنبه تاريخ 99/02/24

3-مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزيابي كيفي : روز شنبه تاريخ 99/03/10

4-نوع و كيفيت و كميت خدمات: تامين تيم هاي تعميرات اضطراري خطوط لوله نفت و تسهيلات سرچاهي و تاسيسات برق شامل كارگر ماهر، كارگر ساختمان، كارگر برشكار، جوشكار تجهيزات،استادكار فني چاه، جوشكار كد، تراشكار، سيمبان ، اپراتور برق، كارگر فني تاسيسات، پايين كار و تكنسين برق

5-محل و مدت اجراي خدمات: در مناطق عملياتي شركت بهره برداري نفت و گاز غرب در استانهاي كرمانشاه، ايلام و لرستان(تنگ بيجار، نفت شهر، چشمه خوش، دهلران و سركان) به مدت 12 ماه شمسي .

6- مبلغ برآورد اوليه و تقريبي مناقصه و محل تامين اعتبار:97/068/000/000 ريال- منابع داخلي

7-نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانتنامه معتبر بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ3/909/360/000 ريال

8- پيش پرداخت: به ميزان پانزده درصد نرخ پيشنهادي پيمانكار برنده در مقابل ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر.

9- مدارك و مستندات مورد نياز:

9-1         بارگذاري فرم تكميل شده­ي استعلام ارزيابي كيفي و مدارك و مستندات مربوطه.

9-2         بارگذاري گواهي تاييد صلاحيت معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

9-3         بارگذاري اساسنامه، آگهي تأسيس و آخرين تغييرات هيأت مديره.

9-4         ارائه گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران يا نامه تائيد صلاحيت ايمني موقت در زمان انعقاد قرارداد.

9-5         ارائه صورت­هاي مالي حسابرسي شده معتبر به همراه گزارش حسابرس مستقل منتهي به پايان سال 97 در زمان انعقاد قرارداد.

توجه: در صورت عدم بارگذاري مدارك و مستندات مندرج در بندهاي 9-1، 9-2 و 9-3 ساير مدارك بررسي نخواهد شد و مناقصه گر حق هيچگونه اعتراضي ندارد

10-        نام، نشاني و اطلاعات تماس مناقصه گزار:

كرمانشاه- ميدان سپاه- بلوار زن پلاك 42 - كدپستي 6714677745   شركت بهره­ برداري نفت و گاز غرب - دبيرخانه كميسيون مناقصات.

تلفكس امور حقوقي و قراردادها 38374180-083 مركز تلفن 38370072-083 كارشناس امور حقوقي (داخلي 2213) - كارشناس امور قراردادها (داخلي 2218) - دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلي 2522)

11-       اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

مركز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تاریخ چاپ آگهی در روزنامه:

نوبت اول چاپ: 1399/02/15

نوبت دوم چاپ:1399/02/17

                                                                      روابط عمومي شركت بهره­ برداري نفت و گاز غرب