اخبار:
اخبار:

پیام مستقیم به مدیرعامل


rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 zanan

اطلاعیه

 farakhan monaghesegaran

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي به شماره99ك/99

خريد ماده بازدارنده خوردگي جهت منطقه عملياتي تنگ بيجار
شماره فراخوان 2099091863000016

monaghese

 

 

 

 

 

1- شركت بهره‌برداري نفت و گاز غرب در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي خريد ماده بازدارنده خوردگي )منطقه تنگ بيجار) به شرح مندرج در كتابچه مناقصه، از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابي كيفي تا ارسال دعوت­نامه و ساير مراحل مناقصه، صرفاً از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و به درخواست­ها و مداركي كه غير از اين ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. لازم است مناقصه­ گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه99/03/31 مي­باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه­ گران ارسال خواهد شد.

2-مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي: روز ­شنبه تاريخ 99/04/14

3- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزيابي كيفي: روز ­شنبه تاريخ 99/04/28

4-نوع و كيفيت و كميت كالا:

           made bazdarande

 

5- محل مورد نياز و مدت قرارداد خريد: منطقه عملياتي تنگ بيجار متعلق به شركت بهره برداري نفت و گاز غرب به مدت يك سال

6-مبلغ برآورد اوليه و تقريبي مناقصه و محل تأمين اعتبار: 31/700/000/000 ريال- منابع داخلي

7- نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانت‌نامه معتبر بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ 1/585/000/000 ريال

8- پيش پرداخت: به ميزان 25 درصد نرخ پيشنهادي مناقصه‌گر برنده در مقابل ارائه ضمانت‌نامه بانكي معتبر.

9- مدارك و مستندات مورد نياز:

9-1  بارگذاري فرم تكميل شده­ي استعلام ارزيابي كيفي

9-2 بارگذاري اساسنامه، آگهي تأسيس و آخرين تغييرات هيأت مديره.

9-3 ارائه صورت­هاي مالي حسابرسي شده معتبر به همراه گزارش حسابرس مستقل منتهي به پايان سال 97 در زمان انعقاد قرارداد.

9-4 مدارك و مستندات مربوط به فرم استعلام ارزيابي كيفي در فولدرهاي (پوشه‌هاي) جداگانه تحت عنوان 1. مدارك مربوط به قراردادهاي قبلي 2. گواهينامه‌هاي حسن انجام كار 3. مدارك مالي 4. گواهينامه‌هاي ايزو 5. پروانه بهره‌برداري و ظرفيت توليد (جهت توليد كنندگان)

توجه: در صورت عدم بارگذاري مدارك و مستندات مندرج در بندهاي 1-9، 2-9 و 3-9 ساير مدارك بررسي نخواهد شد و مناقصه‌گر حق هيچ‌گونه اعتراضي ندارد.

10- نام، نشاني و اطلاعات تماس مناقصه‌گزار:

كرمانشاه، ميدان نفت، بلوار زن، پلاك 42 ، كدپستي 6714677745 ، شركت بهره ­برداري نفت و گاز غرب، دبيرخانه كميسيون مناقصات.

نمابر (فكس) اداره تداركات و كالا 38381623-083/ مركز تلفن 3311-083 / كارشناسان تداركات و كالا (داخلي 2143 و 2145)/ دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلي 2522) / اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس: 41934-021 / دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

 

 

نوبت چاپ آگهی در روزنامه:

نوبت اول چاپ: 1399/04/03        

نوبت دوم چاپ: 1399/04/10

روابط عمومي شركت بهره‌برداري نفت و گاز غرب