اخبار:
اخبار:

پیام مستقیم به مدیرعامل


rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 zanan

اطلاعیه

 farakhan monaghesegaran

فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي به شماره 99/587 تعميرات واحد بهره برداري قديم دهلران و واحد بهره برداري و نمكزدايي دهلران

monaghese

 

 

 

 

 

 

 

شركت بهره برداري نفت و گاز غرب در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي تعميرات واحد بهره برداري قديم دهلران و تعميرات واحد بهره برداري و نمكزدايي دهلران بشرح مندرج در كتابچه را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه­ گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه 1399/04/01  مي­باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه­ گران ارسال خواهد شد.

1-مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي : 99/04/08

2-مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزيابي كيفي : 99/04/08

3- مبلغ برآورد اوليه و تقريبي مناقصه و محل تامين اعتبار:16/211/000/000 ريال- منابع داخلي

4-نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: ضمانتنامه معتبر بانكي يا واريز وجه نقد به مبلغ 810/550/000 ريال

5- نوع و كيفيت و كميت خدمات: تعميرات واحد بهره برداري قديم دهلران شامل تجهيزات فرآيندي ازجمله تفكيك گرها ، هيترها،استريپر ، مخزن بهره برداري و ... همچنين تعميرات واحد بهره برداري و نمكزدايي دهلرانشامل تجهيزات فرآيندي ازجمله تفكيك گرها ، هيترها،استريپر ، مخزن بهره برداري، دي سالترها ، ري بويلر و ساير مخازن

6-محل و مدت اجراي خدمات: منطقه عملياتي دهلران در استان ايلام(دهلران) به مدت 3 ماه شمسي

7- پيش پرداخت: به ميزان پانزده درصد نرخ پيشنهادي پيمانكار برنده در مقابل ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر

8- بارگذاري فرم تكميل شده­ي استعلام ارزيابي كيفيو مدارك و مستندات مربوطه.

9-بارگذاري گواهي تاييد صلاحيت پيمانكاري حداقل رتبه 5 در رشته نفت و گاز يا حداقل رتبه 5 در رشته تاسيسات و تجهيزات.

10- بارگذاري اساسنامه، آگهي تأسيس و آخرين تغييرات هيأت مديره.

11-  ارائه گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران يا نامه تائيد صلاحيت ايمني موقت در زمان انعقاد قرارداد.

12- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

آدرس: كرمانشاه- ميدان سپاه- بلوار زن پلاك 42 - كدپستي 6714677745   دبيرخانه كميسيون مناقصات

تلفكس امور حقوقي و قراردادها 38374180-083 / مركز تلفن 38370072-083 كارشناس امور حقوقي (داخلي 2213) / كارشناس امور قراردادها (داخلي 2218) / دبيرخانه كميسيون مناقصات (داخلي 2522)

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

مركز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

 

تاریخ چاپ آگهی در روزنامه:

نوبت اول چاپ: 1399/04/04

نوبت دوم چاپ: 1399/04/07

                                                 روابط عمومي شركت بهره ­برداري نفت و گاز غرب