اخبار:
اخبار:

پیام مستقیم به مدیرعامل


rahbar

president

vezarat-naft

markazi

naft-zagros

naft-shargh

vezarat

ostandari

shana

namayeshgah

mashaal

basij-ksh

 zanan

اطلاعیه

 farakhan monaghesegaran

تعاريف:

الف: پيشنهاد : ايده، نظر ، ابتكار و طرحي است براي بهبود عملكرد مديريت كه توسط يك يا چند نفر از كاركنان ارائه مي گردد و مي تواند به تغييرات جزئي يا بنيادي در مديريت منجر شود.

ب: نظام پيشنهادها: سازو كار رسمي براي ترغيب كاركنان به ارائه ايده هاي سازنده جهت بهبود عملكرد مديريت است.

ج: ارزيابي پيشنهاد: فرآيندي براي ارزيشيابي پيشنهاد بر مبناي شاخص هاي معين مي باشد.

د: اجراي پيشنهاد: فرآيندي كه يك پيشنهاد پس از تاييد و تصويب توسط ارزيابان كميته تخصصي نظام پيشنهادها،  قابليت اجرا  مي يابد و پس از طي دوره آزمايشي و تاييد مجدد لازم اجرا مي گردد.

ه: شورا : اجتماع اعضاء انتخاب شده با حكم مقام مافوق (مديرعامل) است که  جهت مطالعه ، بررسی و  اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادها صورت می گيرد.

هدف از تشكيل نظام پيشنهادات :

بهره‌برداري كامل از تمام مغزها (نظام تفكر فراگير): مشاركت تمامي فكرها و انديشه‌ها.

كسب رضايت كامل تمامي دل‌ها (نظام تشكر فراگير): سهيم‌كردن كاركنان در سود حاصله از مشاركت افراد در نظام مشاركت بر مبناي لياقت‌ها، شايستگي‌ها و توانايي‌هاي علمي و فني، تخصصي، خلاقيت‌ها و نوآوري‌هاي خود رشد مي‌كنند. نظام مديريت بر مبناي مشاركت بر اساس بهترين نظم و نظام و برنامه‌‌ريزي حركت مي‌كند و برنامه‌ريزي آن به‌طور مستمر و پويا اصلاح و بهبود مي گردد.

در نظام مشاركت، مشاركت ضروري است. هر فرد يا گروه پيشنهاددهنده پيش از ارائه پيشنهاد با شش سئوال (چه- چگونه- كي- كجا- چرا- به وسيله چه كسي) ارزيابي لازم را به عمل آورد تا بتواند پيشنهاد مفيد ارائه دهد. نظام مشاركت داراي سيستم‌هاي فرعي متعددي است كه در چهل سال اخير در كشورهاي صنعتي مورد مطالعه و تحقيق جامع قرار گرفته و به اجرا درآمده است. در واقع اين سيستم‌ها و نظام‌ها مهم‌ترين عامل براي پيشرفت و كسب موفقيت‌هاي بزرگ و جهش اقتصادي ، صنعتي و برتري در رقابت با ساير مؤسسات رقيب هستند. مدير بايد با تشويق و با ايجاد انگيزش و با پاداش‌ها و قدرداني بجا و مناسب و نظام يافته، مستمراً به حركت كاركنان سرعت بخشد. وي لازم است مستمراً بازتاب نظرات كاركنان را گرفته و آن‌ها را در «شوراي تحول اداري» مطرح كند و مورد مطالعه قرار دهد تا راه‌هاي طبيعي، فطري و انگيزشي را براي حل مسائل و مشكلات بيابد. اين امر «نظام تذكرپذيري فراگير» ناميده مي‌شود. يعني يادآوري مستمر روند حركت و يافتن نقاط ضعف اجرايي و برطرف كردن آن‌ها، ايجاد اصلاحات براي سرعت بخشيدن به پيشرفت سازمان بر مبناي مشاركت، نظام اجرايي ، روش علمي و الگوي خاص خود را دارد و بايد دقيقاً بر مبناي آن روش و الگوي ويژه عمل كرد. نظام مديريتي بايد تمامي نيازهاي افراد را در نظر بگيرد زيرا افراد انگيزه‌هاي متفاوتي از پيوستن به نظام مشاركت دارند. در نظام مشاركت فصل مشترك خواسته‌هاي مدير و كاركنان به طور خودكار برگزيده شده و به اجرا درمي‌آيد. در نظام مشاركت، مدير يك تفويض اختيار عمومي در تمام كاركنان ايجاد و همه را درگير فكر كردن و ارائه پيشنهاد مي نمايد و سعي دارد بهترين پيشنهاد را انتخاب كند و
به كار گيرد. مسلم است كه در جريان فكر كردن، كارآيي و شايستگي همه افراد در كارهايشان افزايش مي‌يابد. نظام مشاركت، رشد عمومي كاركنان را همزمان با رشد عمومي سازمان به همراه دارد. در همين حال هيچكس نمي‌تواند از اين تفويض اختيار مديريت سوء‌استفاده كند، زيرا پيشنهادهاي افراد مورد بررسي فني و اقتصادي و اجتماعي قرار گرفته و در صورت مفيد و مقرون به‌صرفه بودن به اجرا درمي‌آيند. به اين ترتيب تمامي افراد در قبال پيشنهادهايي كه ارائه مي‌دهند پاسخ‌هاي منطقي دريافت مي‌كنند. در نظام مشاركت افراد برجسته و كارآمد متفكر شناخته مي‌شوند، زيرا هر كس تسلط بيشتري بر امور داشته باشد پيشنهادهاي بيشتر و با كيفيت برتر ارائه مي‌كند. لذا افراد شايسته و خلاق شناخته مي‌شوند و گزينش افراد براي اشتغال در پست‌هاي مديريت سازماني نيز بر مبناي روش اصولي و منطقي و به دور از رابطه‌ها صورت خواهد گرفت.

ايجاد محيط مناسب و فرصت براي مشاركت فكري كاركنان در امور سازمان به صورت داوطلبانه و برخوردار كردن آنان از ثمرات مادي و معنوي از اهم اهدافي است كه در اين نظام دنبال مي‌شود. هدف اصلي نظام مديريت مشاركتي، توسعه ارزش‌هاي انساني كليه كاركنان و استفاده از هوش، استعداد و خلاقيت آنها در راستاي اهداف شركت است. با همفكري و همدلي بيشتر و استفاده از امكانات موجود مي‌توان بهره‌وري و در نهايت برونداد هر سازمان را ارتقا داد. نظام مديريت مشاركتي به لحاظ ايجاد فضاي مناسب براي مشاركت فكري كاركنان در امور سازمان، سبب مي‌شود كه بهره‌وري در تمام زمينه‌هاي مؤثر در فعاليت سازمان از جمله نيروي انساني،‌ ارتقا پيدا كند. از سوي ديگر بهره‌گيري از اين نظام مديريت صرفه‌جويي‌هاي كلان اقتصادي دربر دارد كه مي‌تواند بخشي از آن صرف توسعه نيروي انساني و گسترش مشاركت آن در مديريت سازمان گردد.

                        

 

زمينه هاي ارائه پيشنهاد :

ارائه پيشنهاد توسط كاركنان مي تواند در تمامي زمينه هاي مرتبط با فعاليتهاي  اختصاصي و عمومي معاونت در جهت بهسازي و اصلاح نظامها باشد .

در چارچوب نظام اداري نيز پيشنهادها باید مرتبط با برنامه هاي تحول اداري مطرح و ارائه گردد.

رديف

زمينه ارائه پيشنهادها

1

 بهبود روش انجام كار: (كاهش مراحل انجام كار، كاهش زمان انجام كار، افزايش سرعت انجام كار و ....)

2

 كاهش هزينه:(كاهش ضايعات،كاهش هزينه هاي پرسنلي،كاهش هزينه هاي سربار،كاهش هزينه هاي ارتباطي و ...)

3

 افزايش توليد: (افزايش توليد نفت خام و گاز)

4

 افزايش ايمني: ( افزايش بهداشت محيط كار، كاهش خطر جاني، كاهش آسيب ديدگي جسماني، كاهش خطر آسيب رواني.)

5

 بهبود كيفيت زندگي:( افزايش روحيه كاركنان، بهبود روابط بين كاركنان و مديران، بهبود ارتباطات، بهبود فرهنگ  معاونت ، يادگيري و ....)

 

 

ايده های بزرگ از محلی فرای باورهای شخصی نشأت ميگيرند. بايد به دوردستها بنگريد و افکار متفاوت را آزمايش کنيد تا به نتيجه مطلوب دست پيدا کنيد.